Niet voor jezelf - subsidie


 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag | 

Fonds voor groepen
uitkeringsgerechtigden

Goed nieuws voor organisaties in Nederland die zich bezighouden met de belangen van minima, met name uitkeringsgerechtigden.

Sedert einde 1988 bestaat er de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het fonds van de Stichting 'Niet Voor Jezelf'.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Groepen (minstens 2 a 3 personen) die een activiteit opzetten waarmee zij een betere positie willen bewerkstelligen voor mensen aan de arme kant van Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Deze bijdrage kan via een rechtspersoon stichting, vereniging (van de groep zelf of via een derde) worden aangevraagd.

Het moet bij aanvragen gaan om naar buiten gerichte activiteiten, gericht op collectieve belangenbehartiging, bewustwording en / of actie rond de problematiek van uitkeringsgerechtigden, c.q. het groeien van de kloof tussen arm en rijk in Nederland. Ook aanvragen voor deskundigheidsbevordering /training en studie/onderzoek kunnen in aanmerking komen.

Het moet echter altijd om groepsactiviteiten gaan. Individuele hulp wordt niet door dit fonds verleend.

Ook voor activiteiten gericht op de internationale kloof tussen arm en rijk, is het fonds niet bedoeld.

Termijnen voor aanvragen en behandeling van subsidies:

indienen voor behandeling in
15 december januari
15 maart april
15 juni juli
15 september oktober

De subsidie-aanvragen gaarne op maximaal zes A4-tjes digitaal aanleveren.

Criteria

De criteria om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie zijn:
  1. Het Fonds Niet voor Jezelf richt zich op kleinschalige, zichtbare en laagdrempelige activiteiten en projecten met affiniteit voor aanpak van armoedebestrijding.
  2. Subsidie wordt toegekend aan zelforganisaties van uitkeringsgerechtigden of  armen in Nederland, of aan organisaties of groepen die activiteiten ontplooien nadrukkelijk in samenwerking met uitkeringsgerechtigden of  armen in Nederland.
  3. Subsidie wordt toegekend aan directe activiteiten in de sfeer van collectieve belangenbehartiging, bewustwording en/of actie.
  4. Individuele hulp komt niet in aanmerking voor subsidie.
  5. In principe worden alleen subsidieaanvragen met een eenmalig karakter gehonoreerd.
  6. De aanvragende groep is een rechtspersoon (stichting, vereniging) of gebruikt een andere rechtspersoon als intermediair voor het ontvangen van subsidie.
  7. Een aanvraag omvat, inclusief het aanvraagformulier, hooguit zes pagina’s A4 met toelichting, relevante informatie en beknopte begroting. Het wordt op prijs gesteld als het per e-mail wordt ingediend.
  8. Indien aanvragen niet aan de criteria voldoen, kan het bestuur niettemin een sympathiebijdrage verlenen van maximaal € 500 per aanvraag.
  9. Na afronding van de activiteit wordt een kort inhoudelijk en financieel verslag verwacht. Indien de werkelijke uitgaven lager zijn dan geraamd, wordt het restant terugbetaald.
  10. Van deze regels kan het bestuur in uitzonderingsgevallen afwijken.

Vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2012.


recycling
mode
mode1

Hoe kan een aanvraag ingediend worden?

Aanvragers kunnen een formulier downloaden.

We ontvangen dat formulier, inclusief eventuele bijlagen (beschrijving van te subsidiëren activiteit, informatief over de groep, inzicht in financiële gegevens), liefst digitaal:
 
aanvraag@nietvoorjezelf.nl .

De totale omvang, inclusief aanvraagformulier, bedraagt maximaal zes pagina's A4.

Klik hier voor een word formulier.

Klik hier voor een .pdf formulier.    

Het fondsbestuur beslist vier keer per jaar over de aanvragen. Termijnen voor aanvragen en behandeling van subsidies:
 

indienen voor behandeling in
15 december januari
15 maart april
15 juni juli
15 september oktober

Over genomen bestuursbesluiten wordt niet gecorrespondeerd. | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag |   | contact |