Niet voor jezelf - jaarverslag


 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag | 

Fonds NIET VOOR JEZELF in 2020

juni 2021

Het bestuur van Niet voor Jezelf blikt terug op het jaar 2020. Voor iedereen een bijzonder jaar, helaas meestal niet in positieve zin.
De Corona pandemie heeft vanaf maart 2020 vele slachtoffers geëist. Het pijnlijke afscheid nemen was voor naasten vaak nauwelijks mogelijk, vanwege mogelijke besmettingen.
Maar ook het leven van alle dag werd op zijn kop gezet, met als resultaat, dat door de beperkingen velen hun dagen in eenzaamheid moesten doorbrengen.
De economie is nog enigszins gered door tijdelijke loonsubsidies en uitstel van betalingen door de overheid. Wat er gebeurd is met de 20% armen in Nederland is echter nog volstrekt onduidelijk. Voedselbanken kunnen de vraag nauwelijks aan. Gelukkig zijn er wel op vele plekken spontaan nieuwe hulporganisaties ontstaan.

Aanvragen

Aanvragen om financiële ondersteuning komen van landelijke, regionale en plaatselijke groepen die zich inzetten om armoede te bestrijden.
Het zijn over het algemeen nieuwe initiatieven die elk jaar gemeld worden bij de Stichting Niet voor Jezelf, gericht op structurele verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met het minimum.
Het bestuur heeft in 2020 acht aanvragen in behandeling genomen. Daarvan werden er vijf gesubsidieerd.

Criteria in het kort

Het Fonds Niet voor Jezelf richt zich op kleinschalige, zichtbare en laagdrempelige activiteiten en projecten met affiniteit voor aanpak van armoedebestrijding.
Het Fonds Niet voor Jezelf richt zich op kleinschalige, zichtbare en laagdrempelige activiteiten en projecten met affiniteit voor aanpak van armoedebestrijding.
Subsidie wordt toegekend aan zelforganisaties van uitkeringsgerechtigden, of aan organisaties of groepen die activiteiten ontplooien nadrukkelijk in samenwerking met uitkeringsgerechtigden.
Activiteiten in de sfeer van collectieve belangenbehartiging, bewustwording en/of actie.

Financiën

De giften en donaties waren in 2020 toereikend om de aanvragen te dekken. Daardoor hebben we in 2020 gelukkig geen beroep hoeven te doen op de reserves van het Fonds.
Het werk wordt door het bestuur geheel op vrijwillige basis uitgevoerd. Wel worden er organisatiekosten gemaakt, zoals een folder, porto, drukwerk e.d. Dat weten we elk jaar weer het minimum te beperken.

Gesubsidieerde projecten in 2020

Een bijdrage aan de Bijstandsbond Amsterdam voor een actie tegen het niet gebruik van voorzieningen.
Een bijdrage aan Acute Opvang in Rotterdam vanwege de grotere toeloop van vragen en een bijdrage voor de uitbreiding met een werkplek.
Een sympathiebijdrage aan PEL in Leeuwarden voor een klachtenspreekuur.
Een bijdrage aan een onderzoek en de presentatie ervan over jongeren en armoede.

Toekomststrategie

Wij zijn heel erg blij met de belangstelling voor de activiteiten van het fonds Niet voor Jezelf, En met de donaties die we in het 33-ste jaar van ons bestaan nog steeds mogen ontvangen. Het Fonds is voortgekomen uit een initiatief van dominee Lefeber uit Dordrecht, die vergeefs in 1988 een belastingextraatje wilde terugstorten naar de regering om de armoede te bestrijden.
Na zoveel jaren is het begrijpelijk dat we steeds minder op de oorspronkelijke donateurs kunnen rekenen, het is nodig om nieuwe donateurs te bereiken. We willen voorkomen dat we het oorspronkelijke eigen vermogen van het fonds moeten aanpreken. Juist in een tijd dat grote maatschappelijke transities gaan plaatsvinden, dient de strijd tegen armoede en schulden niet uit het oog verloren te worden. Wij blijven aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties en en ook politieke partijen om aandacht vragen voor het werk om de armoede te bestrijden. Voor kleinschalige nieuwe initiatieven staan we voortdurend open!
We gaan meer als voorheen (naast onze website) nieuwsbrieven en publicaties uitbrengen, om aandacht te krijgen voor het Fonds Niet voor Jezelf. Dit doen we via internet, om kosten te besparen. Mocht u in het bezit zijn van een e-mailadres, meld ons dat dan via mail@nietvoorjezelf.nl. Dit email-adres staat ook open voor tips en ideeën voor het fonds..Verslag over het jaar 2022


 lees hier 

Financiële verantwoording over het jaar 2022

 lees hier 

 | home |   | achtergrond |   | de actie |   | groepen |   | subsidie |   | bestuur |   | jaarverslag |   | contact |